Regulamin

REGULAMIN PORTALU GAMINGSOCIETY.PL 

 

 

I Informacje ogólne 
 

 1. Wydawcą portalu GamingSociety.pl jest firma Digital Vitra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-956 przy ul. Wrzeciono 54A/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000571014, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5223035618, REGON 362261438 
 2. Portal - oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Wydawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie http://www.gamingsociety.pl;  
 3. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.  
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal GamingSociety.pl 
 5. Oprócz niniejszego Regulaminu, mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług 
 6. Pierwszym obowiązkiem Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia. Zapoznanie i akceptacja regulaminów dodatkowych jest konieczna dla korzystania z usług do których regulaminy dodatkowe się odnoszą. 
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z portalu, a jego nieprzestrzeganie wiąże się z konsekwencjami, które opisane są w dalszej części regulaminu. 
    

 

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu GamingSociety.pl 
 

 1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy. 
 2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu. 
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników portalu. 
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze. 
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi. 
 6. Wydawca informuje i zastrzega, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Portalu układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych 
    

III Obowiązki i prawa Użytkowników korzystających z portalu GamingSociety.pl 

 

 1. Zabronione jest  
  1. obrażanie i poniżanie innych Użytkowników. 
  2. używanie słów uznanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe. 
  3. umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej. 
  4. umieszczanie jakichkolwiek treści, które popierają radykalne postawy społeczne i są przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji lub mogą przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe, 
  5. umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych, 
  6. umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu, 
  7. umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych, 
  8. kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu GamingSociety.pl bez zgody autora,  
  9. rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi lub pod nickami osób publicznych. 
  10. podszywanie się pod innych Użytkowników. 
  11. zakładanie dodatkowych kont. W przypadku odkrycia, iż użytkownik korzysta na portalu z dwóch (lub więcej) kont - wszystkie zostaną zablokowane. 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: 
  1. naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich. 
  2. zamieszczane przez siebie publikacje, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich. 
 3. Należy unikać zamieszczania treści niewnoszących nic do dyskusji (tzw. spam); powielania tematów dyskusji dla danej gry/recenzji/newsa (w takiej sytuacji należy dopisać się do istniejącej już dyskusji, jeśli temat jest zbliżony); zakładania pojedynczych dyskusji bez braku rozwinięcia zagadnienia; zadawania pytań w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
 4. Należy dbać o jakość zamieszczanych publikacji (wpisów blogowych, komentarzy) zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym. 
 5. Użytkownik odpowiedzialny jest za posiadanie aktualnych danych na swoim koncie, zwłaszcza adresu mailowego, który służy Redakcji do kontaktu z Użytkownikiem oraz jest jedyną formą umożliwiającą odzyskanie hasła. 
 6. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem. 
 7. Użytkownik może dowolnie korzystać z portalu GamingSociety.pl, o ile nie łamie przy tym zasad Regulaminu. 
 8. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag i sugestii związanych z portalem GamingSociety.pl. W tym przypadku należy skontaktować się z redakcją portalu GamingSociety.pl (redakcja@gamingsociety.pl) lub przesłać takie informacje drogą listowną na adres Wydawcy: Digital Vitra Sp. z o.o., ul. Wrzeciono 54A/24, 01-956 Warszawa. 
 9. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym przypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją portalu GamingSociety.pl (redakcja@gamingsociety.pl). 
    

IV Kary 
 

 1. Za niepostrzeganie Regulaminu Użytkownikowi grożą kary. W przypadku sytuacji nieopisanej w poniższych przykładach, decyzję podejmuje redakcja portalu GamingSociety.pl. 
 2. W zależności od stopnia naruszenia zasad, stosuje się następujące kary: 
  1. upomnienie – kara stosowana w przypadku łagodnych przewinień (pojedynczy spam, niecenzuralne słownictwo). 
  2. ostrzeżenie – kara stosowana w przypadku notorycznych naruszeń regulaminu (spam, niecenzuralne słownictwo, umieszczanie niedozwolonych treści); jeden Użytkownik może dostać 3 ostrzeżenia, gdzie trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z zablokowaniem konta i uniemożliwia korzystanie z portalu GamingSociety.pl.  
  3. blokada konta – kara stosowana w przypadku Użytkowników, którzy nie stosują się do upomnień i ostrzeżeń, a swoją bieżącą aktywnością naruszają zasady Regulaminu. Blokada konta ustawiana jest w wymiarze konkretnej liczby dni, po upłynięciu których zostaje automatycznie usunięta. Blokada konta uniemożliwia dostęp do Portalu w określonym wymiarze czasowym ustalanym indywidualnie dla Użytkownika przez redakcję Portalu GamingSociety.pl w zależności od przewinień. 
  4. ban – najwyższa forma kary stosowana w przypadku Użytkowników, którzy w wyraźny sposób naruszają zasady Regulaminu. Ban jest bezterminowy. 
  5. powiadomienie dostawcy internetu danego użytkownika (w przypadku szczególnie rażących form naruszenia Regulaminu). 
  6. powiadomienie odpowiednich organów władzy (w przypadku naruszeń prawa). 
 3. Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do nałożonej kary. 
 4. Użytkownikowi przysługuje odwołanie, jeżeli nie zgadza się z nałożoną karą. Odwołanie takie należy przesłać do redakcji portalu GamingSociety.pl drogą mailową (redakcja@gamingsociety.pl).   
   

V Polityka prywatności 
 

 1. Portal GamingSociety.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
 2. Każdego użytkownika portalu GamingSociety.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 
 3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: portal GamingSociety.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swojego portalu. 
 4. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać i nie korzystać z portalu GamingSociety.pl. 
 5. W czasie korzystania z portalu GamingSociety.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych, zablokuje czynność, których dane dotyczyły. 
 6. Portal GamingSociety.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Regulamin podczas rejestracji lub po jego aktualizacji. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości GamingSociety.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany na stronie, wewnętrzne promocje). 
 7. Niektóre obszary GamingSociety.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem poprawnego działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

 
VI Postanowienia końcowe 
 

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu GamingSociety.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej. 
 2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu GamingSociety.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją. 
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem. 
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy  redakcja@gamingsociety.pl l lub listownie: Digital Vitra Sp. z o.o., ul. Wrzeciono 54A/24, 01-956 Warszawa. 
 5. Niniejszy Regulamin został opublikowany w dniu 29 maja 2017 roku.  

 

Ładowanie danych...